De Algemene voorwaarden en verkoop voorwaarden zoals hier omschreven zijn van toepassing op ieder product aangeboden op www.superbusy.be en alle leveringen. Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden. Op de Algemene Voorwaarden van Superbusy is uitsluitend het Belgisch Recht van toepassing.

 1. Definitie
  Werkdagen zijn het geheel van van alle kalenderdagen met uitsluiting van de zondagen en wettelijke feestdagen.
 2. Algemeen
  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Superbusy.
  De voorwaarden zijn voor eenieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite www.superbusy.be
  Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de algemene voorwaarden, privacy, leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Superbusy behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
  Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Superbusy erkend. Superbusy garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties. Door op deze site een bestelling te plaatsen, bevestigt U ouder te zijn dan 18 jaar of onder het toezicht van ouders/voogd. En dat U over de juridische bekwaamheid beschikt om overeenkomsten af te sluiten.
 3. Gegevensbeheer
  Indien u een bestelling plaatst bij Superbusy, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand. Superbusy houdt zich aan de Wet van gegevensbeschermingsbeleid en zal uw gegevens enkel verstrekken aan derden die meehelpen bij het uitvoeren van deze site en of de overeenkomst. Zie ons Privacybeleid. Superbusy respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Je paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Superbusy heeft dus geen toegang tot je paswoord.
 4. Aanbiedingen
  Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld. Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Superbusy zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken. Mondelinge toezeggingen verbinden Superbusy slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd. Aanbiedingen van Superbusy gelden niet automatisch ook voor nabestellingen. Superbusy kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de koper had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte. Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.
 5. Overeenkomst (Aankoop en Betaling)
  De overeenkomst tussen Superbusy en u als koper komt tot stand op het moment dat u de door Superbusy gestelde voorwaarden heeft geaccepteerd en daaraan heeft voldaan. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. Superbusy behoudt zicht het recht om een bestelling te weigeren of aan extra voorwaarden te onderwerpen zoals bij grote orders, bestellingen door minderjarigen, onvolledige bestelprocedures of problemen bij vorige orders. Superbusy bevestigt altijd de aankoop per e-mail. Wanneer er nog geen bevestigingsmail is verstuurd is de overeenkomst nog niet van kracht.. Betaling van producten gekocht bij Superbusy geschieden via bankoverschrijving, Bancontact, paypall of cash bij afhaling. De verkoper blijft eigenaar van alle producten tot op het ogenblik van volledige betaling. Om een veilige online betaling en de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heeft u geen speciale software nodig. In geval van niet tijdige betaling is Superbusy bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de u de betalingsverplichtingen volledig bent nagekomen. De Algemene Voorwaarden en de bevestigingsmails worden steeds opgemaakt in de taal van de website.
 6. Levering en Levertijden
  De door Superbusy opgegeven levertijden gelden weliswaar bij benadering en zijn ook geen fatale termijnen. De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van betaling via overschrijving waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 30 dagen is na ontvangst van de betaling. Indien u een product bestelde dat niet op stock is, dan zal dit meegedeeld worden. Om andere redenen vertraging of een bestelling kan niet, dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de koper. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden. Superbusy levert in alle landen van de Europese Unie. Levering geschiedt persoonlijk, per Post of via een Koerierdienst. De leverings- of verzendkosten worden u meegedeeld voor het bevestigen van uw aankoop. Als de verzendingskosten niet automatisch kunnen worden berekend, dan wordt dit vermeld en/of wordt er een indicatie van de verzendingskosten meegegeven. Klanten uit andere landen dienen eerst een mail te sturen naar info@superbusy.beLevering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

  Als plaats van levering geldt het adres wat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. Aan de leveringsplicht van Superbusy zal, behoudens tegenbewijs zijn voldaan zodra de door Superbusy geleverde producten een keer aan de koper zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

  Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

 7. Productinformatie
  Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Superbusy is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte adviezen, druk- en zetfouten op de website of door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens. Bij ieder product wordt de beschikbaarheid aangegeven. Superbusy doet er alles aan om deze gegevens correct mee te delen toch kan het voorvallen dat er een onmogelijkheid tot leveren voorvalt. Dit kan door onopzettelijke foutieve stockgegevens of producten die niet meer leverbaar zijn door de leveranciers. In deze gevallen zal Superbusy u zo snel mogelijk verwittigen en u een oplossing voorstellen. De producten aangeboden door Superbusy voldoen aan de wettelijke normen en mogen online worden verkocht. Het is mogelijk dat Superbusy op haar website links opneemt naar andere websites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Superbusy is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waarnaar wordt verwezen of het gebruik daarvan.
 8. Bedenktijd (zichttermijn) herroepingsrecht en Retourneren
  Voor alle producten gekocht bij Superbusy heeft u volgens de Belgische wet van de koop op afstand (art7:5BW), de voorlichting en bescherming van de consument, een bedenktijd van 14 kalenderdagen. Deze periode gaat in op de dag na ontvangstname door u of namens u. Indien de koper na afloop van deze termijn de geleverde producten niet aan Superbusy heeft teruggezonden, is de koop een feit. De koper dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Tijdens de bedenktijd verwachten we dat u zorgvuldig omgaat met de producten en de verpakking. Er is geen verzakingsrecht wanneer de producten niet meer in originele, complete, onbeschadigde staat verkeren. Uiteraard is het u toegestaan het product te passen maar er mogen geen gebruikerssporen aanwezig zijn. Wanneer u gebruik wenst te maken van het verzakingsrecht dient u dit binnen de gestelde 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product schriftelijk of telefonisch kenbaar te maken. Aan het afzien van de aankoop is geen betaling van een boete verbonden en dit kan zonder opgave van de redenen. De producten dient u onbeschadigd, (in originele staat en verpakking) uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst te retourneren. De verzenddatum geldt als controle. Alle meegezonden documentatie, indien garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending, evenals uw bankrekeningnummer.De rechtstreekse kosten voor retourneren vallen ten laste van de koper. Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde zendingen worden steeds geweigerd en teruggestuurd naar afzender. Superbusy betaalt u het complete aankoopbedrag inclusief verzendkosten binnen 30 kalenderdagen na ontvangst van de producten terug. Als blijkt dat de producten niet conform de voorwaarden van het verzakingsrecht zijn ontvangen dan wordt het aankoopbedrag inclusief de verzendkosten niet, of niet volledig terugbetaald. Het product blijft in dat geval uw eigendom. Op uw verzoek kan het product ook opnieuw naar u worden verstuurd, mits het betalen van de bijhorende verzendkosten. Uitzonderingen op de gestelde bepalingen zijn de volgende: Wanneer een product speciaal voor u gemaakt of veranderd is heeft u logischerwijs geen recht op het verzakingsrecht van zeven werkdagen. Deze uitzondering geldt ook voor bederfbare producten, cd’s, dvd’s, of andere vergelijkbare producten waarvan de verzegeling (seal) verbroken is of waarvan de verpakking werd geopend. Wanneer een product zichtbaar gedragen is of op andere wijze is beschadigd vervalt uw recht op teruggave van uw betaling. Producten moeten worden teruggestuurd naar het volgend adres: Superbusy, Lange steenstraat 11 / 8500 Kortrijk
 9. Garantiebepalingen
  Superbusy volgt de officiële garantie richtlijnen van de leveranciers. Afhandeling van garantie zal voor rekening zijn van Superbusy behalve de verzendingskosten gemaakt door de consument om het product weer bij ons te krijgen. Superbusy garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.De garantietermijn van Superbusy komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Superbusy is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de koper, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

  De koper is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde producten verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de koper (alvorens over te gaan tot terugzending aan Superbusy) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Superbusy. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 14 dagen na levering aan Superbusy schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

  Indien klachten van de koper door Superbusy gegrond worden bevonden, zal Superbusy naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de koper een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Superbusy en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Superbusy) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Superbusy gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Superbusy voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

  Superbusy is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

  Deze garantie geldt niet indien:
  A) en zolang de koper jegens Superbusy in gebreke is
  B) de koper de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken.
  C) de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Superbusy en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld
  D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

 10. Kwaliteit – Verborgen gebreken
  Met uitzondering van de waarborg voor verborgen gebreken en rekening houdend met de hierna vermelde voorwaarden en beperkingen, is superbusy tot geen enkele andere waarborg gehouden.U bent verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Hierbij dient u na te gaan of de geleverde producten aan de overeenkomst beantwoorden: Werden de juiste producten geleverd? Voldoen de geleverde producten aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik? Wordt een zichtbaar gebrek of tekortkoming geconstateerd, dan dient u deze binnen 3 kalenderdagen na levering aan Superbusy te melden. Superbusy is niet aansprakelijk voor verborgen gebreken in geval van afwijkend, abnormaal of verkeerd gebruik van het product, alsook indien de klant of derden na ontvangst van de producten van Superbusy wijzigingen aan de producten hebben aangebracht.

  Een niet zichtbaar gebrek kan de consument toch nog binnen 3 werkdagen na ontdekking, na levering schriftelijk per e-mail te melden aan Superbusy. De kosten voor het retourneren van producten die niet voldoen aan de beschrijving van het aanbod zijn ten laste van Superbusy. Producten met volgende kenmerken worden niet terugbetaald. Gebruikte, bevuilde, gewassen, beschadigde of onvolledige artikelen. Artikelen waarvan het er een etiket is verwijderd, artikelen die geuren bevatten van parfums of andere, artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt en artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

 11. Overmacht
  Superbusy is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mailverkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmogelijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.Superbusy behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Superbusy opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Superbusy niet mogelijk is langer duurt dan 8 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. In geen geval is Superbusy gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

  Indien Superbusy bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde in welk geval het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde in welk geval leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 12. Aansprakelijkheid en niet aansprakelijkheid
  Superbusy is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website of onze klantendienst. Behoudens andersluidende expliciete vermelding in deze Voorwaarden, is onze aansprakelijkheid met betrekking tot elk product aangekocht op onze site strikt beperkt tot de aankoopprijs ervan. Onverminderd het bovenstaande, zal onze aansprakelijkheid het voorwerp niet zijn van enige uitsluiting of beperking in de volgende gevallen: het overlijden of de lichamelijke schade veroorzaakt door onze nalatigheid, fraude of bedrog en of in elk geval daar waar het onwettelijk zou zijn onze aansprakelijkheid uit te sluiten of te beperken, of dit te pogen. Gelet op het open karakter van deze Website en de mogelijkheid van vergissingen op het vlak van opslag en overdracht van digitale informaties, garanderen wij noch de juistheid, noch de veiligheid van de overgemaakte of bekomen informatie via deze site, tenzij uitdrukkelijk anders gesteld. Alle documenten, beschrijvingen en informaties met betrekking tot de producten voorkomende op deze site worden als zodanig gegeven, zonder enige garantie, expliciet of impliciet, met uitzondering van door de wet voorziene garanties. In deze zin, en indien U partij bent bij de overeenkomst in de hoedanigheid van consument of gebruiker, zijn wij ertoe gehouden u producten te leveren die conform zijn aan de contractuele bepalingen en wij zijn ten opzichte van u aansprakelijk in geval van een gebrek aan conformiteit vastgesteld op het ogenblik van de levering. De producten worden geacht conform te zijn met de contractuele bepalingen indien de hierna volgende voorwaarden verenigd zijn: Zij dienen conform te zijn met de beschrijving die wij voorgesteld hebben en de karakteristieken te bezitten die wij op deze site hebben gegeven, zij dienen aangepast te zijn aan het doel waarvoor dergelijke producten algemeen gezien geconcipieerd worden en zij dienen te beantwoorden aan de criteria van kwaliteit en prestatie die algemeen aanvaard worden voor gelijkaardige producten en waaraan men zich redelijkerwijze mag verwachten. In de mate als door de wet voorzien, zijn alle waarborgen uitgesloten met uitzondering van de waarborgen ten gunste van consumenten en gebruikers die wettelijk gezien het voorwerp niet kunnen uitmaken van een uitsluiting (aldus de wettelijke conformiteitsgarantie bepaald in de artikelen 1649 bis tot 1649octies van het Belgisch burgerlijk wetboek). De producten die wij verkopen, o.a. de ambachtelijke artikelen, vertonen veelal karakteristieken die eigen zijn aan de natuurlijke materialen welke in hun vervaardiging worden gebruikt. Deze karakteristieken kunnen het voorwerp zijn van variaties op het niveau van de vezels, de textuur, de knopen of de kleur. In geen geval kunnen deze variaties beschouwd worden als gebreken of schade. Integendeel, dient U bewust te zijn van het bestaan van deze variaties en in staat te zijn deze appreciëren. Wij kiezen uitsluitend producten van kwaliteit maar de natuurlijke karakteristieken zijn inherent aan sommige producten en dienen aanvaard te worden als deel uitmakende van het intrinsiek aspect van deze laatste. De bepalingen van deze clausule doen op geen enkele wijze afbreuk aan uw rechten als consument en gebruiker, noch aan het recht de overeenkomst te annuleren.
 13. Prijzen
  Voor het afrekenen worden u de prijzen van de producten meegedeeld. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s en zijn inclusief BTW. De verzendingskosten worden apart vermeld. Als Superbusy met u een bepaalde prijs overeenkomt, is Superbusy niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Als een prijsverhoging plaatsvindt na het sluiten van de overeenkomst, kan u de overeenkomst ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging.
 14. Algemene voorwaarden Winacties en Give away
  Aanvulling algemene voorwaarden voor deelname aan een winactie/giveaway van Superbusy. De organisator van deze winacties is Superbusy. Deelname is kosteloos en zonder verplichting tot aankoop van producten of diensten. Door deelname aan een winactie of een give away accepteert de gebruiker deze algemene voorwaarden. Per deelnemer is slechts één deelname geldig. Superbusy behoudt zich het recht voor om je zonder opgave van redenen op enig moment te diskwalificeren of jouw deelname te weigeren, dan wel prijzen niet uit te keren, bijvoorbeeld in het geval dat je één van deze algemene voorwaarden overtreedt, de actie probeert te manipuleren dan wel op een andere onwettelijke manier de actie probeert te beïnvloeden. Deelname staat open voor personen, woonachtig in Europa die bij deelname minimaal 18 jaar zijn tenzij onder toezicht van ouders of voogd. De winnaar heeft 14 dagen de tijd om te reageren op de winactie of give away, zodat de overhandiging van de prijs kan afgesproken worden. Na deze termijn behoudt Superbusy zich tot het recht om een nieuwe winnaar te kiezen. Superbusy is niet verantwoordelijk voor het niet ontvangen of te laat lezen van e-mails of berichten. Door het accepteren van de prijs, gaat de winnaar ermee akkoord dat zijn/haar naam en afbeelding naar redelijkheid kan worden gebruikt voor promotionele doeleinden zonder enige compensatie (op Facebook, Instagram, webshop, enz). De waardebon blijft 2 maanden geldig. Voorbeeld : Je wint een giveaway op 1 Januari dan is hij verlopen op 28 Februari. Op 1 Maart is de waardebon NIET meer geldig. Enkel de prijzen die worden beschreven in de winactie kunnen worden gewonnen of indien dit niet mogelijk blijkt, een vergelijkbare prijs door Superbusy bepaald. De winnaar zal door Superbusy worden gekozen uit alle deelnemers met een programma of trekking dat lukraak een winnaar kiest. De trekking wordt gefilmd en dit filmpje kan, indien gewenst, opgevraagd worden. De uitslag kan niet worden beïnvloed door veelvuldige deelname. De winnaars worden op de hoogte gebracht via e-mail en social media. De looptijd van een actie op Superbusy wordt bekend gemaakt via social media, een landingspagina of in een artikel over de desbetreffende winactie. Uitslagen van winacties wordt bekend gemaakt via de speciale landingspagina van de winactie, sociale media of via een artikel. De winnaar zal dan worden gecontacteerd door Superbusy om eventuele ontbrekende gegevens te vergaren en zo de verdere afhandeling van de prijs te kunnen bewerkstelligen. Superbusy is niet aansprakelijk voor gebreken veroorzaakt door post- of verzending bedrijven, ofwel voor het in ontvangst nemen van de prijs door een onbevoegd persoon. Prijzen zijn niet overdraagbaar of inwisselbaar voor geld. Prijzen zijn ook niet op naam overdraagbaar. Superbusy neemt zich het recht een andere trui als prijs te geven dan de opgegeven voorkeur indien niet meer voorradig. Winacties/giveaway uitslagen van Superbusy zijn definitief. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Dergelijke verzoeken worden niet beantwoord. Superbusy behoudt zich het recht om de winactie geheel of gedeeltelijk op te schorten of aan te passen. Superbusy behoudt zich tevens het recht om deze voorwaarden te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving. Superbusy of hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor enige vermogensschade en/of ander nadeel voortvloeiende uit de actie, inclusief doch niet beperkt tot vermogensschade en/of ander nadeel ontstaan door deelname, het onvermogen om deel te nemen of het gebruikmaken van de prijs. Elke deelnemer gaat ermee akkoord dat zijn persoonlijke gegevens opgeslagen worden in de database van Superbusy (en derden die betrokken zijn bij de desbetreffende winactie). Daarbij verleen je bij deelname aan een dergelijke actie van Superbusy toestemming voor de verwerking van jouw gegevens. De gegevens die Superbusy verkrijgt in het kader van deze actie worden conform de relevante wet- en privacy regelgeving behandeld.
 15. Eigendomsrechten (voorbehoud)
  De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Superbusy of rechthoudende derden. Eigendom van alle door Superbusy aan de koper verkochte en geleverde producten blijft bij Superbusy zolang de koper de vorderingen van Superbusy uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de koper de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de koper de vorderingen van Superbusy wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.De door Superbusy geleverde producten welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

  De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende producten te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.De koper geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Superbusy of een door Superbusy aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Superbusy haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

  Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de koper verplicht Superbusy zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen. De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Superbusy.

 16. Vragen en klachten
  Klachten of betwistingen dienen binnen de 14 kalenderdagen na levering gemeld te worden. In geval de klacht gegrond wordt bevonden is onze aansprakelijkheid beperkt tot de omruiling van de producten. Elke aansprakelijkheid van de verkoper beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling. Superbusy behandelt vragen en klachten steeds binnen de redelijke termijn van 7 kalenderdagen.
 17. Geschillen
  Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing, met uitsluiting van de principes van rechtsconflicten in de ruimte. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Superbusy, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Kortrijk, tenzij een dwingende wetsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.
 18. Beperking van aansprakelijkheid
  De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. Superbusy levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Superbusy de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Superbusy kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren via info@superbusy.be De inhoud van de site kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Superbusy geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. Superbusy kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker. De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Superbusy verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.
 19. Virussen, piraterij en andere computeraanvallen
  U mag geen ongepast gebruik maken van deze website door doelbewust virussen, trojaanse paarden, wormen, logic bombs, andere software of andere kwaadaardig of technologisch schadelijk materiaal te introduceren. Het is verboden ongeoorloofd toegang te krijgen tot deze site, de server waarop deze site is gevestigd of enige andere server, computer of database verbonden aan de Superbusy website. U verbindt zich ertoe deze website niet aan te vallen via een denial of service of een verspreide denial of services. Elke inbreuk op deze bepaling staat gelijk met een overtreding zoals beschreven in de terzake toepasselijke wetgeving. Wij zullen elke niet naleving aan de bevoegde autoriteiten melden teneinde de identiteit van de aanvaller te achterhalen. In geval van niet-naleving van deze clausule, wordt de toelating om deze site te gebruiken onmiddellijk ingetrokken. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of nadelen als gevolg van een denial of service aanval, virus of enige andere software of technologisch schadelijk of nadelig materiaal dat uw computer, uitrusting, data of materiaal kan beïnvloeden als gevolg van gebruik van deze Website of het downloaden van inhoud ervan of van andere sites naar dewelke deze site U leidt.
 20. Schriftelijke mededelingen
  Gevolg aan de toepasselijke wetgeving, zijn wij ertoe gehouden u bepaalde informatie of mededelingen schriftelijk te geven. Door deze site te gebruiken, aanvaardt U dat uw communicatie met ons en onze onderaannemers hoofdzakelijk elektronisch verloopt. Wij zullen u per e mail contacteren of zullen u informeren via meldingen op onze site. Om contractuele redenen, geeft u uw akkoord met het gebruik van dit elektronisch communicatiemiddel en u aanvaardt dat alle overeenkomsten, mededelingen, informaties en andere berichten die wij u elektronisch toe sturen, conform zijn aan de wettelijke bepalingen die vereisen dat dergelijke mededelingen schriftelijk zouden zijn. Deze bepaling doet in geen geval afbreuk aan uw wettelijke rechten.